دايره لغات زبان اسپانیولی (مکزیکی)
los reptiles y anfibios
وزغ
قورباغه
بچه قورباغه
لاک پشت
لاک
مارمولک
سمندر
مار
مار کبرا
نیش
سوسمار
آفتاب پرست
تمساح
کرکدیل
دایناسور
خس خس
el sapo
la rana
el renacuajo
la tortuga
el caparazón
la lagartija
la salamandra
la serpiente
la cobra
el colmillo
la iguana
el camaleón
el caimán
el cocodrilo
el dinosaurio
croar