null
Shapes
สี่เหลี่ยมจัตุรัส
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สามเหลี่ยม
หลายเหลี่ยม
วงกลม
รูปรี
รูปทรงกลม
ลายก้นหอย
สี่เหลี่ยมลูกบาศก์
ทรงกระบอก
ทรงกรวย
square
rectangle
triangle
polygon
circle
oval
sphere
spiral
cube
cylinder
cone
line
curve
angle