null
宇宙
Ο γαλαξίας (masculine)
Ο ήλιος (masculine)
Το αστέρι (neutral)
Ο πλανήτης (masculine)
Το ηλιακό σύστημα (neutral)
Η τροχιά (feminine)
Η ζώνη του αστεροειδούς (feminine)
Ο αστεροειδής (masculine)
Ο κομήτης (masculine)
Η γη (feminine)
Η σελήνη (feminine)
Ο κρατήρας (masculine)
Ο διαστημικός σταθμός (masculine)
Το διαστημόπλοιο (neutral)
Ο πύραυλος (masculine)
Ο αστροναύτης (masculine)
Ο εξωγήινος (masculine)
Ο γήινος (masculine)
Ο μετεωρίτης (masculine)
Το αστεροσκοπείο (neutral)
Το τηλεσκόπιο (neutral)
Ο δορυφόρος (masculine)
Το ρομπότ (neutral)
Ο δορυφορικός δίσκος (masculine)
星系
xīng xì
???
太阳
tài yáng
恒星,星
héng xīng ,xīng
static star
行星
xíng xīng
太阳系
tài yáng xì
轨道
guǐ dào
小行星带
xiǎo xíng xīng dài
小行星
xiǎo xíng xīng
small planet
彗星
huì xīng
地球
dì qiú
月亮,月球
yuè liàng ,yuè qiú
月坑
yuè kēng
空间站
kōng jiān zhàn
太空船
tài kōng chuán
火箭
huǒ jiàn
宇航员
yǔ háng yuán
外星人
wài xīng rén
人类
rén lèi
流星
liú xīng
观测站
guān cè zhàn
望远镜
wàng yuǎn jìng
卫星
wèi xīng
机器人
jī qì rén
卫星天线
wèi xīng tiān xiàn