دايره لغات زبان اسپانیولی
Los Saludos
Your help in translating this page into Farsi would be greatly appreciated!
Hola سلام
Buenos días روز بخیر
Buenas tardes عصر بخیر
Buenas noches شب بخیر
   
Adiós خداحافظ
Hasta luego تا بعد
Hasta la vista به امید دیدار
   
Por favor لطفا
Gracias ممنون
De nada خواهش میکنم
Con permiso با اجازه
Disculpe (formal)
Disculpa
Perdón ببخشید
   
Felicidades تبریک
Buena suerte موفق باشید
   
Señor آقا
Señora خانم
Señorita
 
¿Cómo estás?
¿Cómo está usted?
¿Qué tal?
  bien    خوب
  mal    بد