LanguageGuide.orgدايره لغات زبان ایتالیایی
دنیای واژگان ایتالیایی را در یک راهنمای یکپارچه صدا کاوش کنید. نشانگر موس را روی یک شی، کلمه یا عبارت قرار دهید تا با صدای بلند تلفظ آن را بشنوید. با انجام چالش ها و تمرین ها تسلط خود را بر واژگان ثابت کنید
I saluti (احوال پرسی )
La scrittura (نوشتن)
I numeri (شماره )
Il corpo (بدن)
L'abbigliamento (پوشاک)
Il cibo (مواد غذایی)
Gli animali (حیوانات)
La natura (طبیعت)
La casa (خانه)
Varie (گوناگون)
I mezzi di trasporto (ترابری)
La Geografia (جغرافیا)

کمک های مالی | تماس با ما | | Attributions