LanguageGuide.orgدايره لغات زبان ایتالیایی
تمرین لغت.در هر مجموعه نشانگر خود را بر روی تصویر قرار دهید تا به تلفظ آن با صدای بلند گوش کنید.
La scrittura (نوشتن)
I numeri (شماره )
Il corpo (بدن)
L'abbigliamento (پوشاک)
Il cibo (مواد غذایی)
Gli animali (حیوانات)
La natura (طبیعت)
La casa (خانه)
Varie (گوناگون)
I mezzi di trasporto (ترابری)
La Geografia (جغرافیا)

کمک های مالی | تماس با ما | | Attributions