The City
budova
druhé poschodie
prvé poschodie
schody, schodište
schod
výťah
cintorín
hrob
rakva
náhrobok, náhrobný kameň
mŕtvola, telo
trh
stánok
park
fontána
cesta
socha
lavička
most
továreň
komín
pásový dopravník
dok, lodenica
debna
sklad
building
second floor
first floor
stairs
step
elevator
cemetery, graveyard
grave
coffin
gravestone, tombstone
corpse, body
market
stand
park
fountain
path
statue
bench
bridge
factory
smokestack
conveyor belt
dock
crate
warehouse
square
playground