Organs - Continued
Telo II - pokračovanie
organ varhany
tissue tkanivo
cell bunka

brain
muscle sval
joint kĺb
fat tuk
flesh telo
cartilage chrupavka
gland žľaza
mind myseľ
Expressions

You're always on my mind.
Vy ste vždy v mojej mysli.

paralysis ochrnutie
to paralyze paralyzovať

The spinal cord injury paralyzed him from the waist down.
Poranenie miechy, ochrnutý mu od pása nadol.

heart
spleen slezina
blood pressure krvný tlak
pulse pulz
heart rate srdcovej frekvencie
heartbeat tlkot srdca
to bleed
krvácať

I'm bleeding!
Krvácam!

have high blood pressure
máte vysoký krvný tlak

The nurse took his pulse and blood pressure.
Sestra sa mu pulz a krvný tlak..

breathing dýchanie
breath dych
bronchial tubes priedušky
to breathe in dýchať
to inhale
to breathe out vydýchnuť
to exhale

Everyone breathe deeply. Breathe in.. Now breathe out..
Všetci zhlboka dýchať. Breathe in. Teraz vydýchnuť ..

out of breath
udýchaný

hold your breath
zadržte dych

mucous hlenitý
phlegm
hlien <br>
booger holub

clear the throat
vymazať krk

voice hlas
vocal cords hlasivky
hoarse chrapľavý
laryngitis zápal hrtana

He has a deep voice
/
He has a low voice.

She has a high-pitched voice.
Má vysoký hlas.

She has laryngitis. She strained her voice singing high Cs.
Má zápal hrtana. Ona napäté jej hlas spevu vysokú Čs.

I lost my voice.

Expressions

She has a frog in her throat.

to urinate močiť
to pee pee

Dentistry Zubné lekárstvo
molar stolička
braces traky

have a cavity filled
majú plné dutiny

grind your teeth
brúsiť zuby

extract a tooth
extrakcii zuba