The City - Continued
Město - Pokračování
downtown v centru města
suburbs předměstí
countryside venkov
urban městský
rural venkovský

neighborhood sousedství
neighbor soused

corner roh
block blok

Let's go to the bakery on the corner.
Jdeme do pekárny na rohu.

It's just around the corner.
Je to hned za rohem.

I saw the mysterious woman out of the corner of my eye.
Koutkem oka jsem zahlédl tajemnou ženu.

The restaurant is three blocks that way.
Restaurace je odsud tři bloky tímto směrem.

library knihovna
museum muzeum

I checked out the complete works of Shakespeare at the library for some light weekend reading.
Zkontroloval jsem si kompletní Shakespearova díla v knihovně na lehké víkendové čtení.

mayor starosta
city hall radnice
post office pošta
town square náměstí
park park

Meet me at the town square at 5 o'clock.
Sejdeme se v 5 hodin na náměstí.

stairwell schodiště
banister sloupek

If you go up the stairs and turn right, you'll find the restroom.
Když půjdete po schodech nahoru a zahnete doprava, najdete toaletu.