Les magasins
Botigues
le magasin el magatzem
la boutique la botiga
le grand magasin el gran magatzem
le marché el mercat
le supermarché el supermercat
le centre commercial el centre comercial
l'épicerie f. la botiga de queviures
le commerçant / la commerçante la comerçant
un marchand / une marchande la mercadera
un commis de magasin el saltataulells
le client el client
la clientèle la clientela
les commissions les compres

faire du lèche-vitrines
anar a mirar els aparadors

faire les courses
fer les compres

Je fais une commission pour ma mère.
Faig una comissió/un encàrrec per a la meva mare.

en rupture de stock
s'han esgotat les existències

la note la nota

Qui va payer la note ?
Who's going to pay the bill?

régler sa note
pagar la nota o el compte

le restaurant el restaurant
le resto el restaurant
le bistro el baret
la brasserie la cerveseria
le café el cafè

la carte la carta
la boisson la beguda, la bevenda
l'entrée f. l'entrada
le menu el menú

Je pense commander le menu végétarien.
Penso comandar el menú vegetarià.

Les portions servies dans ce restaurant sont très copieuses.
Les porcions que se serveixen en aquest restaurant són molt abundants.

L'addition sil vous plait !
El compte, si us plau!.

En France, c'est rare qu'on laisse un pourboire.
A França, és rar de deixar estrenes.

le bar el bar
la boite de nuit el club de nit
l'hôtel l'hotel
- l'entrée f. - l'entrada
- le hall d'entrée - el vestíbul
- le vestiaire - el vestidor
l'auberge f. la posada, l'alberg, l'hostal
l'auberge de jeunesse f. l'alberg de joventut
une chaîne hôtelière una cadena d'hotels

le client el client2
le gérant / la gérante l'administradora
le personnel el personal
la femme de chambre la cambrera, la dona de feines
le portier el porter
le service à l'étage el servei a la cambra

faire une réservation
fer una reservació

verser des arrhes pour la réservation de la chambre
el pagament d'una penyora/d'una paga i senyal

complet complet
chambres libres cambres lliures