Electronics - Continued
Elektronika - pokračování
images
to turn on zapnout
to turn off vypnout
to shut off
Could you turn off the radio please?
Mohl bys prosím vypnout rádio?
Press the button.
Zmáčknout tlačítko.
Release the button.
Uvolnit tlačítko
Turn the dial.
Otočit ovladačem
Play a song.
Přehrát písničku
Stop the song.
Zastavit písničku
Pause the song.
Pozastavit písničku.
Record the show.
Nahrát pořad
Erase the recording.
Vymazat záznam.
Skip to the next song.
Přejít na další písničku
Change the channel.
Změnit kanál.
My favorite show comes on tonight. Will you watch it with me?
Dnes večer je v televizi můj oblíbený pořad. Budeš se na něj dívat se mnou?
Could you play some music?
Mohl bys pustit nějakou hudbu?
volume hlasitost
Turn up the music!
Zesil hudbu!
Could you turn down the music?
Mohl bys ztlumit hudbu?
Raise the volume.
Zvýšit hlasitost.
Lower the volume.
Snížit hlasitost.

to plug in
zapojit
to unplug odpojit

Where can I plug in my laptop?
Kde si mohu připojit svůj notebook?

electricity elektřina
electric current elektrický proud
watt watt
wattage příkon
volt volt
voltage Napětí

She is charging the battery,
Nabíjí baterii

The battery ran out.
/
The battery is dead.

Baterie se vybila.

My cell phone isn't charged.
Můj mobil není nabitý.

electrocution zabití elektrickým proudem
to shock dostat šok
to electrocute

If you touch that wire you'll get a nasty shock.
Když sáhneš na ten drát, dostaneš pořádnou ránu.

electricity
short circuit zkrat
short zkrat

to blow a fuse
spálit pojistku

Expressions

Frank blew a fuse last night and smashed your sculpture.
Frank minulou noc spálil pojistku a rozbil ti sochu.

The circuit breaker was tripped. Can you reset it?
Vypadl jistič. Můžete ho resetovat?

tvset
under warranty v záruce
repairman opravář

The TV is broken. It won't turn on. How am I going to pass my time now?
Televize se rozbitá. Nejde zapnout. Jak se teď zabavím?

You broke it!
Ty jsi to rozbil!

The television is working again. How did you fix it?
Televize už zase funguje. Jak jsi ji opravil?

The blow dryer isn't working. I think it's a short.
Fén nefunguje. Myslím, že to je zkrat.

Wear and tear isn't covered by the warranty.
Opotřebení a rozbití není součástí záruky.