Family - Continued
relative familielid
relationship relatie
parents ouders
generation generatie
ancestor voorouder
descendant afstammeling

We're related. He's my cousin.
Wij zijn familie. Hij is mijn neef/nicht.

How is your relationship with your mother?
Hoe is jouw relatie met je moeder?

my paternal grandfather
mijn grootvader van vaderszijde

my maternal grandfather
mijn grootvader van moederszijde

stepfather stiefvader
stepmother stiefmoeder
step brother stiefbroer
father-in-law schoonvader
mother-in-law schoonmoeder
stepson stiefzoon
stepdaughter stiefdochter
step sister stiefzus
son-in-law schoonzoon
daughter-in-law schoondochter

guardian voogd
foster family pleeggezin
orphan wees
orphanage weeshuis

We would like to adopt you. Are you up for it?
We zouden je willen adopteren. Wil je dat?

an adopted child
een geadopteerd kind