The Farm - Continued
Farma - pokračování
crops plodiny
irrigation zavlažování
drought sucho

plow pluh
sow sít
plant pěstovat, sázet, rostlina
irrigate zavlažovat

Plow the fields.
Orat pole

This year we planted corn and beans.
Letos jsme zasadili kukuřici a fazole.

fertilizer hnojivo
manure hnůj
fertile úrodný

sprout výhonek
fertilize hnojit

Close to the volcano the soil is fertile.
V blízkosti sopky je půda úrodná.

harvest sklizeň
yield výtěžek

harvest sklízet

Rotating crops will improve our yields.
Střídání plodin zlepší naše výnosy.

Silos are used to store grain.
Sila slouží ke skladování obilí.

At the farmer's market they sell local produce.
Na farmářském trhu prodávají místní produkty.

vineyard vinice

These grapes were picked by hand.
Tyto hrozny byly nasbírány ručně.

pest škůdce
pesticide pesticid
insecticide insekticid
organic organické

ranch ranč
ranch hand farmář, honák
cattle rustler zloděj dobytka

brand značka

Round up the cattle.
Sežeňte dobytek dohromady.