Car Travel
driver bestuurder
to drive rijden

Shut up and drive!
Zwijg en rij!

Let's take a short cut.
Laten we een kortere weg nemen.

Do a u-turn.
Neem een u-bocht.

Turn around.
Draai om.

Turn left.
/
Turn to the left.

Sla links af.

Go straight.
Ga rechtdoor.

speed snelheid

It's impossible to travel faster than the speed of light.
Het is onmogelijk sneller dan het licht te reizen.

to accelerate
to speed up

Punch the accelerator!
/
Hit the gas
!
Trap het gaspedaal in

to slow down
vertragen
to brake
remmen
to coast

Cars should be passed on the left.
Auto's zouden links moeten inhalen.

Pull over! I need to get out of the car.
Zet 'm aan de kant! Ik moet de auto uit.

road rage

Argg, A car just cut me off. May they get a flat tire!
Ai, een auto sneed me. Hopelijk krijgen ze een lekke band!

to park parkeren
parking

Let's park.
Laten we parkeren.

Can you parallel park?
Kunt u achteruit inparkeren?

They towed away my car.
Zij sleepten mijn auto weg.

My car broke down. I need a tow.
Mijn auto is kapot. Ik heb een sleepdienst nodig.

ticket bon
fine boete
to speed te snel rijden

He got a ticket for speeding.
Hij kreeg een bon voor overschrijding van de maximum snelheid.

She ran a red light.
Ze is door rood gereden.

drunk driving Rijden onder invloed (van alcohol)
DUI / (driving under the influence)

Don't drink and drive.
Rijd niet met een slok (teveel) op.

road signs wegwijzers, verkeersborden

speed limit 35 mph
maximum snelheid 80 km/u

Yield
Left turn prohibited
Verboden linksaf te slaan

one way
eenrichtingsverkeer
merge
merge left
detour
wegomlegging

traffic
traffic verkeer
traffic jam file
rush hour spitsuur

She's stuck in traffic.
Ze zit vast in het verkeer.

I'm stuck in a trafic jam. I'll be late.
Ik zit vast in een file. Ik kom later.

right of way voorrang

The car on the right has the right of way.
De auto van rechts heeft voorrang.

collision botsing
crash aanrijding
wreck wrak
to crash aanrijden
to collide - collided botsen - botste
to wreck vernielen

Buckle up. You never know.
Riemen vast. Je weet het nooit.

We were in a car accident, but everyone is ok.
We kregen een ongeluk met auto, maar iedereen is ok.

She hit a parked car.
Ze reed tegen een stilstaande auto.

He lost control of his car and crashed into a tree.
Hij verloor de macht over het stuur en kwam tegen een boom terecht.

A car ran into us at the intersection.
Een auto reed op ons in bij het kruispunt.

Try not to run over the pedestrians.
Probeer de voetgangers niet aan te rijden.

It was a head-on collision. Both cars were totalled.
Het was een frontale aanrijding. Beide auto's waren onherstelbaar beschadigd.

He wrecked his brand new sports car trying to get away from the police.
Hij reed zijn splinternieuwe sportwagen in de vernieling om aan de politie te ontkomen.

to skid slippen
overpass

We skidded to a stop.
We slipten tot stilstand.

bend bocht
shoulder berm
median middenberm
ramp helling
overpass inhalen
fork splitsing
round about rotonde

pavement
tar asfalt
pot hole kuil
bump drempel
speed bump verkeersdrempel

to steer sturen

Try to steer around the pot holes.
Probeer om de uithollingen heen te draaien.

toll tol
toll road tolweg

Did you have to pay a toll?
Moest u tol betalen