Disease and Symptoms
Nemoc a symptomy
influenze
flu virus / influenza virus
germ bakterie
bacteria bakterie
virus virus

flu chřipka
cold nachlazení
pneumonia zápal plic
cancer rakovina
tumor nádor
aids aids
chicken pox plané neštovice
food poisoning otrava jídlem
diabetes diabetes

My daughter came down with the chicken pox.
Moje dcera onemocněla planými neštovicemi.

My sister got food poisoning when she ate at that restaurant.
Moje sestra dostala otravu jídlem, když jedla v té restauraci.

contagious nakažlivý
infection infekce
to transmit přenášet
to infect nakazit

I don't want to catch a cold! *
Nechci nastydnout!

*'catch' is normally used with contagious illnesses like the flu and cold

Expressions

I'm feeling a little under the weather.
Cítím se trochu od psa.

vaccine vakcína
to vaccinate očkovat
immune system imunitní systém
immunity imunita

Have you been vaccinated against the swine flu?
Byl jsi očkován proti prasečí chřipce?

allergy alergie

Kyle is allergic to peanuts.
Kyle je alergický na buráky.

epidemic epidemie

The flu epidemic of 1918 killed between 50 and 100 million people.
Epidemi chřipky v roce 1918 zabila bezi 50 a 100 miliony lidí.

Symptoms Příznaky
fever horečka
headache bolest hlavy
chills zimnice
photo by smashmirrorcardboardface - (CC BY-ND 2.0)
to shiver třást se
to sneeze kýchat

Have you ever sneezed three times in a row?
Kýchl sis někdy třikrát po sobě?

-bless you
na zdraví

to cough kašlat
cough kašel
a fit of coughing záchvat kašle
runny nose rýma
congestion ucpání

my nose is stopped up
mám ucpaný nos

sore throat bolest v krku
dizziness točení hlavy
vertigo závrať

I'm feeling kind of dizzy.
Nějak se mi točí hlava.