Doctors and Hospitals
Lékaři a nemocnice
doctor's office lékařská ordinace
waiting room čekárna
patient pacient
hypochondriac hypochondr
doctor's appointment termín u lékaře
doctor

It's time to come in for a check up.
Je čas přijít na kontrolu.

You need to get a physical.
Musíte si nechat udělat pravidelnou prohlídku.

I'd like to schedule an appointment.
Rád bych si domluvil termín.

When would you like to come in?
Kdy byste chtěl přijít?

The doctor is all booked this month.
Doktor má tento měsíc plno.

Does he have any openings next month?
Má nějaké volné termíny příští měsíc?

I need to cancel my appointment.
Potřebuji zrušit svoji schůzku.

The doctor took her vital signs.
Lékař jí změřil vitální funkce.

We need to run some tests.
Musíme udělat nějaké testy.

We need to draw some blood.
Musíme odebrat krev.

We need a stool sample. Could you put it in here?
Potřebujeme vzorek stolice. Mohl byste ho dát sem?

We're going to give you a shot now. Look the other way.
Nyní vám dáme injekci. Dívejte se jinam.

The doctor gave me a clean bill of health.
Lékař mi oznámil dobrý zdravotní stav.

diagnosis diagnóza
prognosis
prognóza

The prognosis isn't that bad. You still have several years to live.
Prognóza není tak zlá. Stále vám zbývá několik let života.

prescription předpis
over the counter volně prodejné
to prescribe předepsat

I need to pick up a prescription at the pharmacy.
Musím si vyzvednout předpis v lékárně.

bed rest klid na lůžku
bedridden upoutaný na lůžko

The doctor prescribed bed rest.
Lékař předepsal klid na lůžku.

Paralyzed and bedridden after the accident, his body wasted away.
Jeho tělo chřadlo, protože byl po nehodě ochrnutý a upoutaný na lůžko.

to recover zotavit se
to pull through s'en sortir

He suffers from digestive problems.
Trpí zažívacími obtížemi.

Mary is finally off life support. I think she's going to pull through.
Mary je konečně bez ventilátoru. Myslím, že to zvládne.

He has a chronic condition- high blood pressure.
Má chronické onemocnění - vysoký krevní tlak.

hospital nemocnice
maternity ward porodnice
intensive care intenzivní péče
surgery chirurgická operace
anesthesia anestezie
organ transplant transplantace orgánu
on duty ve službě
to operate operovat
to amputate amputovat

I'm sorry but we're going to have to amputate your toes.
Je mi líto, ale budeme vám muset amputovat prsty na noze.

If you don't survive the surgery, would you like to donate your organs?
Pokud nepřežijete operaci, budete chtít darovat své orgány?

She was seriously injured and admitted to the hospital. She's in critical condition.
Byla vážně zraněna a převezena do nemocnice. Je v kritickém stavu.

Visiting hours are over.
Návštěvní hodiny skončily.

heart attack srdeční infarkt
stroke mrtvice
clogged arteries ucpané tepny

We're going to take an x-ray of your chest.
Uděláme vám rentgen hrudníku.

first aid první pomoc
mouth to mouth z plic do plic
CPR kardiopulmonální resuscitace

When Laura fainted I gave her mouth to mouth. It was the first time our lips touched.
Když Laura omdlela, dal jsem jí dýchání z plic do plic. To bylo poprvé, kdy se naše rty dotkly.

He's not breathing. Call 911!
Nedýchá, zavolejte 911!

conscious při vědomí

She passed out.
Omdlela.

She finally came to.
Konečně se probrala.