Les maladies & les symptômes
Malalties i símptomes
influenze
le virus de la grippe el virus de la grip
le microbe el microbi
la bactérie el bacteri
le virus el virus

la grippe la grip
le rhume el refredat, el catarro
la pneumonie la pneumònia
le cancer el càncer
la tumeur el tumor
le sida, VIH la sida, VIH
la varicelle la varicel.la
l'intoxication alimentaire f. la intoxicació alimentària
le diabète el diabeta

Ma fille a attrapé la varicelle.
/
Ma fille a contracté la varicelle.

la meva filla ha agafat la varicel·la

infecter infectar
contagieux / contagieuse contagiosa, encomanadissa
l'infection f. la infecció
l'épidémie f. l'epidèmia
le vaccin vacine
l'immunité f. la immunitat
Expressions

Je me sens un peu mal fichu.
Em sento una mica fotut.

Elle est mal en point.
Està dolenta

l'allergie f. l'al·lèrgia

Bernard est allergique aux cacahuètes.
en Bernat és al·lèrgic als cacauets.

le symptôme el símptome
la fièvre la febre
un mal de tête un mal de cap
les frissons els calfreds
frissoner estremir-se
éternuer esternudar

-à tes souhaits
-salut

-à tes amours
-salut

tousser tossir, estossegar
la toux la tos
une quinte de toux una quinta de tos
le nez qui coule el nas que raja
la congestion la congestió

J'ai une congestion.
Tinc una congestió.

J'ai le nez bouché.
Tinc el nas tapat.

avoir mal à la gorge
avoir mal à la gola

le vertige el vertigen

J'ai un vertige.
Tinc vertigen.

J'ai la tête qui tourne.
El cap em roda.

Je vais tomber dans les pommes.
Em desmaio.

Je vais perdre connaissance.
Perdo coneixement.