Les blessures
Les lesions
blesser lesionar, ferir
cicatriser  cicatritzar
la blessure la ferida, la lesió
la plaie la ferida, la plaga
le bleu el blau, el morat, el verdanc
l'ecchymose f.
la coupure el tall
l'égratignure f. l'esgarrapant, l'esgratinyada
la croûte la crosta
la cicatrice la cicatriu
l'ampoule f. la butllofa, la bòfega
le pus el pus

La plaie cicatrise.
La ferida cicatritza.

indemne indemne

Le bébé qui est tombé du 7ème étage est sain et sauf. -->>
El nadó que va caure des del setè pis està sà i estalvi/bo.

le pansement l'apòsit, la tireta
le bandage l'embenatge, l'embenat, el benatge
la compresse la compresa

L'infirmière a bandé la plaie.
La infermera ha embenat la ferida.

enfler inflar, unflar botir
enflammer inflamar
inflammation la inflamació
la bosse la gepa

Mes yeux enflent. Je dois être allergique a quelque chose.
Els ulls se m'inflen. Dec ser al·lèrgic a alguna cosa.

la fracture la fractura

Antoine s'est cassé le bras.
/
Antoine s'est fracturé le bras.

L'Antoni s'ha fracturat el braç.

la luxation la luxació, la dislocació, el desllorigament, l'espatlladura
la foulure la torçada, la girada de peu
l'entorse f. l'esquinç

Comment tu t'es déboîté l'épaule ?
/
Comment tu t'es démis l'épaule ?

Com t'has desllorigat l'espatlla ?

se faire une entorse au poignet
Fer-se un esquinç al canell

boîter ranquejar, tortejar, coixejar
invalide invàlid, invalida f.
handicapé
le handicap la discapacitat
la prothèse la pròtesi

Elle boîtait à travers la pièce.
Ranquejava a través de la peça.

Je suis valide. Je ne suis pas invalide.
Sóc vàlid(-a). Jo no sóc discapacitat/discapacitada.

maladroit / maladroite maldestre, maldestra f.
gracieux / gracieuse graciosa
trébucher ensopegar, encepegar
buter En Mateu s'ha donat un cop al dit gros del peu contra el moble.

Elle a trébuché sur le trottoir.
Ella ha ensopegat amb la vorera.

Hélène a buté sur une pierre.
L'Helena ha ensopegat amb una pedra.

Mathieu a cogné son orteil contre le meuble.
En Mateu s'ha donat un cop al dit gros del peu contra el moble.