Money - Continued (Accounts)
Peníze - Pokračování (účetnictví)
piggy bank - photo by suewells2511
thrifty šetrný
stingy lakomý
cheap levný
big spender marnotratný, hýřivý
expense výdaj
expensive drahý
to save šetřit
to spend - spent utratit

I'm thrifty, but my wife is a big spender. As a result we're poor.
Jsem spořivý, ale moje žena hodně utrácí. Proto jsme chudí.

budget rozpočet

Our family made out a budget, but we didn't stick to it.
Naše rodina si udělala rozpočet, ale nedodrželi jsme ho.

greed chamtivost
greedy chamtivý
generosity velkorysost
generous štědrý
to donate darovat
banker bankéř
(bank) account bankovní účet
deposit vklad
balance zůstatek
interest rate úroková sazba
transaction transakce
funds finanční prostředky
statement výpis
fee poplatek
PIN (number) PIN
withdrawal výběr
to deposit vložit
to withdraw vybrat

I earn 2% interest thanks to my savings account.
Díky spořicímu účtu dostávám 2% úrok.

I would like to deposit $100 into my account.
Chtěl bych vložit 100 $ na svůj účet.

I withdrew enough money to pay the rent.
Vybral jsem dost peněz na zaplacení nájmu.

You forgot to sign the check.
Zapomněl jsi podepsat šek.

She transferred money into her checking account.
Převedla peníze na svůj běžný účet.

bounced check nekrytý šek

I overdrew my account and I had to pay an overdraft fee.
Přečerpal jsem svůj účet a musel jsem zaplatit poplatek za přečerpání.

photo by Luz
loan půjčka
mortgage hypotéka
bill účtovat
invoice faktura
overdue zpožděný
debt dluh
to owe dlužit
to borrow půjčit si
to lend půjčit někomu

You owe me $5. You better pay up.
Dlužíš mi 5 dolarů. Radši mi je vrať..

The late fee is $25 on this account.
Poplatek z prodlení je na tomto účtu 25 USD.

I want to pay off my credit cards, but I can't.
Chci splatit své kreditní karty, ale nemůžu.

The payment is due tomorrow.
Platba je splatná zítra.

Your account is in good standing.
Váš účet je v dobrém stavu.

Your account is overdue.
Váš účet je po splatnosti.

She missed several payments and it hurt her credit rating.
Zmeškala několik plateb a poškodilo to její úvěrový rating.

currency měna

What's the exchange rate?
Jaký je směnný kurz?

tax daň

The sales tax is 9% here.
Daň z obratu je zde 9 %.

Have you paid your income tax?
Zaplatil jsi daň z příjmu?

insurance pojištění
quote kvéta
insurance agent pojištovací agent
life insurance životní pojistka
premium pojistné
deductible odpočitatelné

a free quote
cenová nabídka zdarma

photo by Tyler Smith
will vůle, závěť
inheritance dědictví
to inherit zdědit

She inherited all of her husband's money - after killing him.
Zdědila všechny peníze svého manžela - poté, co ho zabila.

We spent the inheritance and then all my savings on medical bills.
Utratili jsme dědictví a pak všechny moje úspory za lékařskou péči.

My mother disinherited me because I married David.
Moje matka mě vydědila, protože jsem si vzala Davida.

last will and testament
poslední vůle a závěť