Numbers - Continued
Čísla - Pokračování
numbers
fractions

1/2

1/3

1/4

1/5

2/3

3/4

3/2

a half dozen
půl tuctu

I'll give you half.
Dám ti polovinu.

even number sudé číslo
odd number liché číslo
whole number celé číslo

to count počítat

My nephew knows how to count to ten.
Můj synovec umí napočítat do deseti.

Arithmetic Aritmetika

to calculate vypočítat, spočítat

What's the sum?
/
What's the total?

Jaká je suma?

value hodnota
average průměr

Subtraction

10 - 4 = 6

Subtracting 4 from 10 gives you 6.
Odečtením 4 mínus 10 získáte 6.

Addition

5 + 7 = 12

Adding 5 to 7 gives you 12.
Přičtením 5 krát 7 získáte 12.

Multiplication

3 × 6 = 18

Multiplying 3 by 6 is 18.
Vynásobením 3 krát 6 získáte 18.

Division
remainder zbytek

32 ÷ 8 = 4

Dividing 32 by 8 gives you 4.
Vydělením 32 8 získáte 4