Numbers - Continued
numbers
fractions

1/2

1/3

1/4

1/5

2/3

3/4

3/2

a half dozen
een half dozijn

I'll give you half.
Ik geef je de helft.

even number even getal
odd number oneven getal
whole number geheel getal

to count tellen

My nephew knows how to count to ten.
Mijn neefje kan tot tien tellen.

Arithmetic rekenkunde

to calculate berekenen

What's the sum?
/
What's the total?

Wat is de som?

value waarde
average gemiddelde

Subtraction

10 - 4 = 6

Subtracting 4 from 10 gives you 6.
4 Afgetrokken van 10 geeft u 6.

Addition

5 + 7 = 12

Adding 5 to 7 gives you 12.
5 Opgeteld bij 7 geeft u 12.

Multiplication

3 × 6 = 18

Multipling 3 by 6 is 18.
3 Vermenigvuldigd met 6 is 18.

Division
remainder rest

32 ÷ 8 = 4

Dividing 32 by 8 gives you 4.
8 Gedeeld door 32 geeft u 4.