School - Continued
Škola - pokračování
classroom
class hodina
classroom třída
roll call čtení docházky
lesson hodina, lekce
curriculum životopis

Put away your books.
Odložte knihy.

Take out your Chemistry book.
Vytáhněte si učebnici chemie.

She teaches a class.
Učí třídu.

He is taking a class.
Chodí do třídy.

He was expelled for fighting.
Byl vyloučen kvůli praní.

They dropped out of school.
Odešli ze školy.

truant záškolák

They skipped class.
Vynechali hodinu. (šli za školu)

We played hooky.
Hákovali jsme.

homework domácí úkol
presentation prezentace
deadline termín odevzdání

I'm doing homework.
Dělám domácí úkoly.

Did you turn in your homework?
Odevzdal jsi svůj domácí úkol?

It's time to hand in your homework.
Je čas odevzdat vaše domácí úkoly.

The teacher handed out the assignment.
Učitel rozdal úkol.

When is the assignment due?
Do kdy má být úkol hotový?

Take notes!
Dělejte si poznámky!

She gave a presentation on population trends.
Přednesla prezentaci o populačních trendech.

quiz kvíz
test test
mid-term pololetní
final závěrečný

grade školní známka

grade stupeň

We took a quiz.
Dali jsme si kvíz.

The teacher graded the tests.
Učitel ohodnotil testy.

She passed the quiz.
Prošla kvízem.

He failed the quiz.
V kvízu neuspěl.

I think I flunked the test.
Myslím, že jsem test zvoral.

I flunked out of school. Frankly I think education is overrated.
Vypadl jsem ze školy. Upřímně si myslím, že vzdělání je přeceňované.

question otázka
response odpověď
answer
correct správný
right správný
incorrect nesprávný
wrong špatný
true pravdivý
false nepravdivý, fausse

Can I ask a question?
Mohu mít otázku?

Raise your hand.
Zvedněte ruce.

Answer the question.
Odpovězde na otázku.

I racked my brain but I couldn't come up with the answer.
Lámal jsem si hlavu, ale nemohl jsem přijít na odpověď.

intelligent inteligentní
genius génius
sharp bystrý
brilliant brilantní
clever chytrý
smart chytrý
bright bystrý
stupid hloupý
dumb
idiot idiot
retarded retardovaný
dunce hlupák, osel
dimwit hlupák

She's as sharp as a tack.
Je bystrá jako liška.

I'm starting to catch on.
Začínám se chytat

It dawned on me that I had no idea how to solve the problem.
Došlo mi, že netuším, jak problém vyřešit.

We're getting the hang of it.
Dostáváme se do toho.

The teacher realized that his class of students weren't very bright.
Učitel si uvědomil, že jeho třída studentů není příliš bystrá.

It's hard for me to grasp quantum physics.
Je pro mě těžké pochopit kvantovou fyziku.

That lecture on relativity was over my head.
Ta přednáška o relativitě mi přerostla přes hlavu.

What's the answer?
Jaká je odpověď?

It beats me.
Ubíjí mě to.

I can't recall the formula.
Nemůžu si vybavit vzorec.

study studovat

Would you like to study together?
Chtěli byste spolu studovat?

We're trying to figure out how to solve the math problem.
Snažíme se přijít na to, jak vyřešit matematický problém.

Time to put on my thinking cap.
Čas se zamyslet.

Off the top of my head I can't think of the answer . Let me consult my notes.
Z hlavy mě nenapadá odpověď. Dovolte mi nahlédnout do mých poznámek.

I'm going to try to brush up on my Spanish for my trip to Mexico.
Pokusím se oprášit svou španělštinu na cestu do Mexika.

bewilder zmást
puzzle
baffle
confuse zmást

It's on the tip of my tongue.
Mám to na jazyku.

The answer slipped my mind.
Odpověď mi vypadla z hlavy.

During class she's in a world of her own.
Během hodiny je ve svém vlastním světě.

It's in one ear and out the other...
Je to jedním uchem dovnitř a druhým ven...

absent-minded duchem nepřítomný
forgetful zapomnětlivý

forget zapomenout
zone out nepřítomně se dívat
pay attention dávat pozor

know it all všeználek
smart alec chytrák
wise guy chytrák

Maybe my notes will jog my memory.
Možná mi moje poznámky probudí paměť.

common sense selský rozum

Common sense is the sense that tells you the world is flat.
Selský rozum je smysl, který vám říká, že svět je plochý.

I wasn't born yesterday.
Nejsem včerejší.

He's got the brains to be a neurosurgeon.
Má mozek na to, aby byl neurochirurgem.

tutor lektor

A tutor gives me private lessons.
Lektor mi dává soukromé hodiny.

recess přestávka
cafeteria jídelna
teacher's pet učitelův oblíbenec

Sharpen the pencil.
Ořež tužku.

Underline that sentence.
Podtrhni větu.

Highlight the text.
Zvýrazni text.

Erase the mistake.
Vygumuj chybu.

Cross out the word.
Vyškrtni slovo.

Circle the answer.
Zakroužkuj odpověď.

Review the lesson.
Zopakuj si lekci.

Go over the vocabulary again.
Projdi si znovu slovíčka.

Did you read over your notes?
Pročetl sis poznámky?

Can I borrow a pencil?
Mohu si půjčit propisku?

Revise the essay.
Oprav esej.

brainstorm společné vymýšlení řešení problému
rough draft hrubý náčtr

We wrote an essay about proportional representation in government.
Napsali jsme esej o poměrném zastoupení ve vládě.

He rewrote the paper.
Přepsal esej.

Can you proofread my essay?
Můžeš mi překontrolovat esej?

Please correct the paper.
Oprav prosím esej.

I have really bad handwriting. I can't even read my own writing.
Mám opravdu špatný rukopis. Nedokážu přečíst ani vlastní písmo.

research zkoumat
research průzkum

I need to do some research on Abraham Lincoln at the library.
Musím si v knihovně udělat průzkum o Abrahamu Lincolnovi.