Sea Travel - Continued
Cestování po moři - Pokračování
wake probudit
stowaway černý pasažér
to sail plachtit
to row veslovat

We set sail for the Caribbean.
Vyplouváme do Karibiku.

Is everyone on board?
Jsou všichni na palubě?

Take the helm.
Chopte se kormidla.

They normally throw stowaways overboard.
Obvykle házejí černé pasažéry přes palubu.

port přístav
port of call  přístaviště

Drop anchor.
Spustit kotvu.

to moor kotvit

Pull up alongside the ship.
Přitáhněte se podél lodi.

After we surrendered, the pirates moored their vessel to ours.
Poté, co jsme se vzdali, piráti přivázali své plavidlo k našemu.

ballast zátěž
seasick mořská nemoc
to sink - sunk potopit se

We're sinking. Throw some ballast overboard.
Potápíme se. Hoďte zátěž přes palubu.

Hard to port!
Ostře na levobok!

Hard to starboard! Reverse engines.
Ostře na pravobok! Zpětné motory.

All hands on deck!
Všichni muži na palubu!

Attention. The admiral is on the bridge.
Pozor. Admirál je na můstku.