Tools - Continued
Nářadí - Pokračování
handyman kutil
do it yourself udělej si sám

He's a jack-of-all-trades, master of none.
Je to všeuměl, mistr ničeho.

That tool will come in handy later.
Tento nástroj se bude hodit později.

drill vrtačka, vrtat
saw pila
hammer kladivo, zatloukat
screw šroubo, šroubovat

Screw it in tighter.
Zašroubuj to pevněji.

Expressions

We're screwed.
Jsme v háji.

Drill a hole in the wall.
Vyvrtej díru do zdi.

The nail is bent. Pull it out.
Hřebík je ohnutý. Vytáhni to.

The bolt is stripped.
Šroub je vyndaný.

Let's paint the wall with a roller.
Natřeme zeď válečkem.

We need to add another coat of paint.
Musíme přidat další vrstvu barvy.

lubricant mazadlo
Expressions

You need to use some elbow grease.
Musíš se do toho trochu opřít.

rag hadr
varnish lak
wood stain mořidlo

sand brousit

You need to sand the wood before applying the varnish.
Před nanesením laku je potřeba dřevo obrousit.

Always sand in the direction of the grain. Otherwise you will scratch the wood which will be particularly noticeable after staining.
Vždy bruste po směru růstu dřeva. V opačném případě dřevo poškrábete, což bude obzvláště vidět po jeho namoření.

bend ohnout
fold složit
flatten zploštit
straighten narovnat

The replacement part easily snapped into place.
Náhradní díl snadno zapadne na místo.

measure míra
dimensions rozměry
length délka
width šířka
proportion proporce

He measured the length of the wall with the tape measure.
Změřil délku stěny metrem.

The cartoon characters look out of proportion with their big eyes and tiny bodies.
Kreslené postavičky vypadají díky svým velkým očím a malým tělům nepřiměřeně.