Travel - Continued
Cestování - Pokračování
carry-on příruční

Pack your bags. We're leaving.
Sbalte si tašky. Odjíždíme.

Unpack your bags.
Vybalte si tašky.

Could you keep an eye on my things? I got to go to the restroom.
Mohl bys dávat pozor na moje věci? Musím jít na záchod.

ticket lístek
round trip okružní výlet
one-way jednosměrný
transfer přestup
nonstop nepřetržitý
stopover mezipřistání
layover mezipřistání

Did you buy a round trip ticket?
Koupili jste si zpáteční jízdenku?

I'm flying non-stop to London.
Letím bez mezipřistání do Londýna.

landing přistání

Are you going to fly or drive?
Chystáte se letět nebo jet autem?

I missed my flight.
Zmeškal jsem svůj let.

My flight is leaving at 6 in the morning.
Moje letadlo odlétá v 6 ráno.

Your plane will board in terminal 3, gate 21.
Nástup do vašeho letadla je na terminálu 3, brána 21.

The jet taxied down the runway.
Tryskáč pojížděl po ranveji.

The plane took off.
Letadlo vzlétlo.

Prepare for a crash landing. Assume the crash position. May god have mercy on our souls.
Připravte se na nouzové přistání. Zaujměte polohu při nárazu. Kéž se Bůh smiluje nad našimi dušemi.

We're about to land. Please remain seated with your seatbelts fastened.
Chystáme se přistát. Zůstaňte prosím sedět se zapnutými bezpečnostními pásy.

We're getting off the plane now. I'll call you when I get to the baggage claim area.
Teď vystupujeme z letadla. Zavolám ti, až se dostanu do prostoru výdeje zavazadel.

jet lag jet lag, pásmová nemoc
time zone časové pásmo
to glide klouzat

After the plane ran out of fuel, it glided to a safe landing in the Azores. -->
Poté, co letadlu došlo palivo, doklouzalo k bezpečnému přistání na Azorských ostrovech.