Messes & Chores
Domácí práce
photo By Rampant Gian
mess nepořádek
messy nepořádný
clean čistý
cleanliness čistota
organized organizovaný, uklizený
to clean uklízet
to organize uspořádat

You should organize your closet. It's a mess!
Měl by sis uspořádat šatník. To je nepořádek!

My new year's resolution is to get organized.
Mým novoročním předsevzetím je udělat si pořádek.

Your room is not very clean. Can you clean it today?
Tvůj pokoj není moc uklizený. Můžeš si ho dnes uklidit?

Clean up your mess.
Ukliď si svůj nepořádek.

You should straighten up your room.
Měl by sis uklidit pokoj.

Let me tidy up a bit.
Nech mě trochu uklidit.

Put your toys back up please.
Dej si své hračky zpátky prosím.

Did you pick up your toys?
Posbíral sis své hračky?

dirt špína
dirty špinavý
filth
špína
filthy špinavý
grime špína
muck špína, nepořádek
sticky
ulepený
to scrub drhnout
to wipe utírat

He scrubbed the bathtub. It was filthy.
Vydrhl koupelnu. Byla špinavá.

The counters are sticky. We need to wipe them.
Linky jsou ulepené. Musíme je otřít.

Wipe off the counters.
Utři ty linky.

spot skvrna
streak kaňka
mark stopa
smudge skvrna
smear skvrna
spotless neposkvrněný
immaculate neposkvrněný

You have a spot of mustard on your tie.
Na kravatě máš skvrnu od hořčice.

There was a streak of mud running down his shirt.
Po košili mu stékala kaňka bláta.

Your coffee cup left a mark on the table.
Tvůj šálek kávy zanechal na stole stopu.

housekeeping  
housework  
chores domácí práce
household chores domácí práce
spring-cleaning  

Did you do your chores?
Udělal jsi své domácí práce?

vacumming
housewife žena v domácnosti
household domácnost
servant sluha

Take out the trash.
Vynes odpadky.

Wipe the kitchen counter.
Utři kuchyňskou linku.

Clean the toilet.
Umyj toaletu.

Wash the windows.
Umyj okna.

Sweep the floor.
Zameť podlahu.

Vacuum your bedroom!
Vyluxuj si ložnici!

Mop the floor.
Vytři podlahu.

to spill vylít

My mother mopped up the spilled milk.
Moje matka vytřela rozlité mléko.

photo by Bergius
cleaning products čisticí prostředky
cleaner čistič
baking soda jedlá soda
vinegar ocet
dust prach
dusty zaprášený, prašný
to dust utřít prach

The furniture is dusty. Can you dust it?
Nábytek je zaprášený. Můžeš z něj utřít prach?

wax vosk
to polish vyleštit

The floor was so well polished that the lady slipped.
Podlaha byla tak dobře vyleštěná, že paní uklouzla.

The silverware is tarnished. It needs to be polished.
Stříbro je zašlé. Je potřeba ho vyleštit.

to recycle recyklovat
recyclable recyklovatelný

Throw that away. You can't recycle it.
Vyhoď to. Nemůžeš to zrecyklovat.

You should get rid of your old worn-out clothes.
Měl by ses zbavit starého obnošeného oblečení.

She gave away her old books.
Rozdala své staré knihy.

My sweater is a hand-me-down.
Můj svetr je poděděný.