Home > Mandarin Chinese

A new version of the Chinese pictorial guide is in the works. You can help by importing words or by providing translations using the pictorial wiki.
 
body
身体 shēn tǐ
clothes
服装
food
食物 shí wù
family
家庭 jiā tíng
dolphin
动物 dòng wù
tree
自然
house
房子 fáng zi
divers
其它 qí tā
bike
交通运输
mona lisa
艺术 yì shù
Compiled by 武华丽wǔ huá lì, 刘赵峰liú zhào fēng, 张雅楠 zhāng yǎ nán, 李淑敏lǐ shú mǐn
Voice of 武华丽wǔ huá lì, 任鈺雯rèn yù wén, Xu Du, Fei Run