die Meerestiere
(Động vật biển)
der Fisch
die Fische (Plural)
die Flosse
die Flossen (Plural)
die Garnele
die Garnelen (Plural)
die Krabbe, der Krebs
die Krabben, die Krebse (Plural)
der Hummer
die Hummer (Plural)
die Zange
die Zangen (Plural)
der Aal
die Aale (Plural)
die Qualle
die Quallen (Plural)
der Pelikan
die Pelikane (Plural)
die Möwe
die Möwen (Plural)
der Hai
die Haie (Plural)
die Kieme
die Kiemen (Plural)
die Koralle
die Korallen (Plural)
der Seehund
die Seehunde (Plural)
das Walross
die Walrosse (Plural)
der Wal
die Wale (Plural)
der Delfin
die Delfine (Plural)
das Seepferdchen
die Seepferdchen (Plural)
die Auster
die Austern (Plural)
die Perle
die Perlen (Plural)
die Muschel
die Muscheln (Plural)
der Tintenfisch
die Tintenfische (Plural)
die Krake
die Kraken (Plural)
der Fangarm
die Fangarme (Plural)
das Aquarium
die Aquarien (Plural)
die Schuppe
die Schuppen (Plural)
die Seeanemone
die Seeanemonen (Plural)
der Seestern
die Seesterne (Plural)
die Venusmuschel
die Venusmuscheln (Plural)
der Schwertwal, der Orca
die Schwertwale, die Orcas (Plural)
die Schwimmflosse
die Schwimmflossen (Plural)
die Haiflosse
die Haifischflossen (Plural)
vây (cá)
tôm
cua
tôm hùm
càng cua
lươn
sứa
bồ nông
mòng biển
cá mập
mang cá
san hô
hải cẩu
con moóc/ hải tượng/ voi biển
cá voi
cá heo
cá ngựa
con hàu
ngọc trai
vỏ, mai
mực ống
bạch tuộc
xúc tu
bể nuôi thuỷ sinh vật
vảy (cá)
hải quỳ
sao biển
con ngao/ nghêu
cá voi sát thủ
chân chèo (hải cẩu, cá heo...)
vi cá mập