die afrikanischen Tiere
(Động vật Châu Phi)
(con) voi
ngà (voi)
vòi (voi)
hươu cao cổ
tê giác
ngựa vằn
sư tử
bờm sư tử
gầm
sư tử cái
sư tử con
báo gê-pa
báo gấm
linh cẩu
hà mã
lạc đà
bướu (lạc đà)
linh dương đầu bò
linh dương gazen
(loài) linh dương
động vật linh trưởng
khỉ
khỉ đột
khỉ đầu chó
tinh tinh
der Elefant
die Elefanten (Plural)
der Stoßzahn
die Stoßzähne (Plural)
der Rüssel
die Rüssel (Plural)
die Giraffe
die Giraffen (Plural)
das Nashorn
die Nashörner (Plural)
das Zebra
die Zebras (Plural)
der Löwe
die Löwen (Plural)
die Mähne
die Mähnen (Plural)
das Brüllen
brüllen (Verb)
die Löwin
die Löwinnen (Plural)
das Löwenjunge
die Löwenjunge (Plural)
der Gepard
die Geparden (Plural)
der Leopard
die Leoparden (Plural)
die Hyäne
die Hyänen (Plural)
das Nilpferd
die Nilpferde (Plural)
das Kamel
die Kamele (Plural)
der Höcker
die Höcker (Plural)
das Gnu
die Gnus (Plural)
die Gazelle
die Gazellen (Plural)
die Antilope
die Antilopen (Plural)
der Primat
die Primaten (Plural)
der Affe
die Affen (Plural)
der Gorilla
die Gorillas (Plural)
der Pavian
die Paviane (Plural)
der Schimpanse
die Schimpansen (Plural)