die Bauernhoftiere
(Gia súc )
bò tót
đuôi
chân (của động vật)
móng guốc
sừng
bò cái
tiếng bò kêu
bê con
phân động vật
đàn
bò đực
con lừa
tiếng lừa kêu
con dê
dê con
con gà
gà trống
tiếng gà gáy
gà mái
tiếng gà cục tác
gà con
con heo/ lợn
mõm heo (lợn)
tiếng lợn kêu ủn ỉn
con heo (lợn) nái
heo (lợn) con
kêu eng éc
con cừu
lông cừu
đàn cừu
cừu con
người chăn cừu
cây gậy
con ngựa
tiếng hí của ngựa
tiếng khụt khịt
ngựa đực
ngựa cái
ngựa con
móng ngựa
yên ngựa
bàn đạp (ở yên ngựa)
der Stier
die Stiere (Plural)
der Schwanz
die Schwänze (Plural)
das Bein
die Beine (Plural)
der Huf
die Hufe (Plural)
das Horn
die Hörner (Plural)
die Kuh
die Kühe (Plural)
das Euter
die Euter (Plural)
das Muhen
muhen (Verb)
das Kalb
die Kälber (Plural)
der Mist
ohne Plural
die Herde
die Herden (Plural)
der Ochse
die Ochsen (Plural)
der Esel
die Esel (Plural)
das Wiehern, das Schreien
die Ziege
die Ziegen (Plural)
das Zicklein
die Zicklein (Plural)
das Huhn
die Hühner (Plural)
der Hahn
die Hähne (Plural)
das Krähen
krähen (Verb)
die Henne
die Hennen (Plural)
das Gackern
das Küken
die Küken (Plural)
das Schwein
die Schweine (Plural)
die Schnauze
die Schnauzen (Plural)
das Grunzen
die Sau
die Sauen (Plural)
das Ferkel
die Ferkel (Plural)
das Quieken
das Schaf
die Schafe (Plural)
die Wolle
ohne Plural
die Schafherde
die Schafherden (Plural)
das Lamm
die Lämmer (Plural)
der Schäfer
die Schäfer (Plural)
der Schäferstab
die Schäferstäbe (Plural)
das Pferd
die Pferde (Plural)
das Wiehern
wiehern (Verb)
das Schnauben
schnauben (Verb)
der Hengst
die Hengste (Plural)
die Stute
die Stuten (Plural)
das Pony
die Ponys (Plural)
das Hufeisen
die Hufeisen (Plural)
der Sattel
die Sättel (Plural)
der Steigbügel
die Steigbügel (Plural)