das Militär
(Quân đội)
die Waffe
die Waffen (Plural)
die Pistole
die Pistolen (Plural)
der Abzug
die Abzüge (Plural)
der Lauf
die Läufe (Plural)
die Kugel
die Kugeln (Plural)
die Schießscheibe
die Schießscheiben (Plural)
das Gewehr
die Gewehre (Plural)
das Zielfernrohr
die Zielfernrohre (Plural)
das Maschinengewehr
die Maschinengewehre (Plural)
die Flinte
die Flinten (Plural)
die Patrone
die Patronen (Plural)
die Bombe
die Bomben (Plural)
die Zündschnur
die Zündschnüre (Plural)
die Granate
die Granaten (Plural)
die Zündmaschine
die Zündmaschinen (Plural)
der Soldat
die Soldaten (Plural)
der Helm
die Helme (Plural)
die Gasmaske
die Gasmasken (Plural)
die Erkennungsmarke
die Erkennungsmarken (Plural)
das Bombenflugzeug
die Bombenflugzeuge (Plural)
die Fliegerbombe
die Fliegerbomben (Plural)
die Panzerfaust
die Panzerfäuste (Plural)
der Geschützturm
die Geschütztürme (Plural)
der Panzer
die Panzer (Plural)
das Jagdflugzeug
die Jagdflugzeuge (Plural)
die Kanone
die Kanonen (Plural)
die Kavallerie
die Kavallerien (Plural)
der Mörser
die Mörser (Plural)
die Artillerie
die Artillerien (Plural)
die Rakete
die Raketen (Plural)
súng
(khẩu) súng lục
cò súng
nòng súng
đạn
mục tiêu
súng trường
phạm vi
súng liên thanh
súng săn/ súng hoa cải
vỏ (đạn)
(trái) bom
ngòi nổ
lựu đạn
kíp nổ
người lính
mũ bảo hiểm
mặt nạ che hơi cay
thẻ bài quân dân (thẻ tên của người lính)
máy bay ném bom
thả bom
súng phản lực
tháp pháo/ tháp canh
xe tăng
máy bay chiến đấu (phản lực)
pháo
lính xe tăng
súng cối
pháo binh
tên lửa