Games
die
dice (plural)
cards
jack
queen
king
ace
suits
diamonds
clubs
hearts
spades
10 of diamonds
jack of clubs
queen of diamonds
king of hearts
ace of spades
deck of cards
poker chip
domino
puzzle
puzzle piece
dart board
dart
bull's eye
video game
joystick
board game
game piece
chess
chess board
chess pieces
knight
rook
queen
pawn
king
bishop
maze
xúc xắc
thẻ bài
quân J
nữ hoàng
vua
quân Át
các quân bài
quân dô
quân chuồn/ nhép
quân cơ
quân bích
10 kim cương
quân J nhép
Quân Q dô
quân K cơ
quân Át bích
bộ bài
Poker Chip
domino
tranh ghép
miếng ghép
bảng phi tiêu
cái phi tiêu
hồng tâm
trò chơi video
phím điều khiển
Ban trò chơi
quân
cờ vua
bàn cờ
quân cờ
xe
nữ hoàng
tốt
vua
tượng
mê cung