الجسم
(El cos)
el braç
la cama
l'aixella
el mugró
el melic, el llombrígol
el pit
la panxa
el canell
la cuixa
el genoll
el cap
el coll
la mà
el polze, el dit gros
el dít índex
el dit del mig
el dit anular
el dit petit, el dit menovell
el palmell
el dit
l'ungla
l'artell
el peu
el taló
el pont (del peu)
els dits (del peu)
el dit gros (del peu)
el turmell
l'espatlla
el colze
la natja
el tendó de la sofraja
el ventre(ll) de la cama
el cul
l'esquena
l'omòplat
la planta del peu
maluc
ذراع
(plural) أذرع
ساق
(plural) سيقان
إبط
حلمة الثدي
سرّة
صدر
(plural) صدور
بطن , جوف
(plural) بطون
رسغ
فخذ
(plural) أفخاذ
ركبة
(plural) ركب
رأس
(plural) رؤوس
رقبة
(plural) رقبات
يد
(plural) أيدي
إبهام
سبابة
(plural) سبابات
وسطى
بنصر
خنصر
راحة اليد
(plural) راحات اليد
إصبع
(plural) أصابع
ظفر
(plural) أظافر
مفصل
(plural) مفاصل
قدم
(plural) أقدام
كعب
(plural) كعوب
قوس القدم
أصابع القدم
إبهام القدم
كاحل
(plural) كواحل
كتف
(plural) أكتاف
مرفق
(plural) مرافق
ردف
(plural) أرداف
أوتار الركبة
ربلة الساق
مؤخرة
(plural) مؤخرات
ظهر
(plural) ظهور
عظم الكتف
أخمص القدم
ورك
(plural) أوراك