الأرقام
(شماره )
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1,000
10,000
100,000
1,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000,000
صفر
یک
دو
سه
چهار
پنج
شش
هفت
هشت
نه
ده
یازده
دوازده
سیزده
چهارده
پانزده
شانزده
هفده
هجده
نوزده
بیست
بیست و یک
بیست و دو
بیست و سه
بیست و چهار
بیست و پنج
بیست و شش
بیست و هفت
بیست و هشت
بیست و نه
سی
سی و یک
سی و دو
سی و سه
سی و چهار
سی و پنج
سی و شش
سی و هفت
سی و هشت
سی و نه
چهل
چهل و یک
چهل و دو
چهل و سه
چهل و چهار
چهل و پنج
چهل و شش
چهل و هفت
چهل و هشت
چهل و نه
پنجاه
پنجاه و یک
پنجاه و دو
پنجاه و سه
پنجاه و چهار
پنجاه و پنج
پنجاه و ششم
پنجاه و هفت
پنجاه و هشت
پنجاه و نه
شصت
شصت و یک
شصت و دو
شصت و سه
شصت و چهار
شصت و پنج
شصت و شش
شصت و هفت
شصت و هشت
شصت و نه
هفتاد
هفتاد ویک
هفتاد و دو
هفتاد و سه
هفتاد و چهار
هفتاد و پنج
هفتاد و شش
هفتاد و هفت
هفتاد و هشت
هفتاد و نه
هشتاد
هشتاد ویک
هشتاد ودو
هشتاد وسه
هشتاد و چهار
هشتاد و پنج
هشتاد و شش
هشتاد و هفت
هشتاد و هشت
هشتاد و نه
نود
نود ویک
نود و دو
نود و سه
نود و چهار
نود و پنج
نود و شش
نود و هفت
نود و هشت
نود و نه
یک صد
صد و یک
صد و دو
دویست
یک هزار
ده هزار
صد هزار
یک میلیون
یک میلیارد
یک تریلیون
صفر
واحد
اثنان
ثلاثة
أربعة
خمسة
ستة
سبعة
ثمانية
تسعة
عشرة
أحد عشر
اثنا عشر
ثلاثة عشر
أربعة عشر
خمسة عشر
ستة عشر
سبعة عشر
ثمانية عشر
تسعة عشر
عشرون
واحد وعشرون
اثنان وعشرون
ثلاثة وعشرون
أربعة وعشرون
خمسة وعشرون
ستة وعشرون
سبعة وعشرون
ثمانية وعشرون
تسعة وعشرون
ثلاثون
واحد وثلاثون
اثنان وثلاثون
ثلاثة وثلاثون
أربعة وثلاثون
خمسة وثلاثون
ستة وثلاثون
سبعة وثلاثون
ثمانية وثلاثون
تسعة وثلاثون
أربعون
واحد وأربعون
اثنان وأربعون
ثلاثة وأربعون
أربعة وأربعون
خمسة وأربعون
ستة وأربعون
سبعة وأربعون
ثمانية وأربعون
تسعة وأربعون
خمسون
واحد وخمسون
اثنان وخمسون
ثلاثة وخمسون
أربعة وخمسون
خمسة وخمسون
ستة وخمسون
سبعة وخمسون
ثمانية وخمسون
تسعة وخمسون
ستون
واحد وستون
اثنان وستون
ثلاثة وستون
أربعة وستون
خمسة وستون
ستة وستون
سبعة وستون
ثمانية وستون
تسعة وستون
سبعون
واحد وسبعون
إثنان وسبعون
ثلاثة وسبعون
أربعة وسبعون
خمسة وسبعون
ستة وسبعون
سبعة وسبعون
ثمانية وسبعون
تسعة وسبعون
ثمانون
واحد وثمانون
اثنان وثمانون
ثلاثة وثمانون
أربعة وثمانون
خمسة وثمانون
ستة وثمانون
سبعة وثمانون
ثمانية وثمانون
تسعة وثمانون
تسعون
واحد وتسعون
اثنان وتسعون
ثلاثة وتسعون
أربعة وتسعون
خمسة وتسعون
ستة وتسعون
سبعة وتسعون
ثمانية وتسعون
تسعة وتسعون
مائة
مائة وواحد
مائة واثنان
مائتان
ألف
عشرة آلاف
مائة ألف
مليون
بليون
مليار
تريليون