संख्या
(Numere)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1,000
10,000
100,000
1,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000,000
zero
unu
doi
trei
patru
cinci
şase
şapte
opt
nouă
zece
unsprezece
doisprezece
treisprezece
paisprezece
cincisprezece
şaisprezece
şaptesprezece
optsprezece
nouăsprezece
douăzeci
douăzeci şi unu
douăzeci şi doi
douăzeci şi trei
douăzeci şi patru
douăzeci şi cinci
douăzeci şi şase
douăzeci şi şapte
douăzeci şi opt
douăzeci şi nouă
treizeci
treizeci şi unu
treizeci şi doi
treizeci şi trei
treizeci şi patru
treizeci şi cinci
treizeci şi şase
treizeci şi şapte
treizeci şi opt
treizeci şi nouă
patruzeci
patruzeci şi unu
patruzeci şi doi
patruzeci şi trei
patruzeci şi patru
patruzeci şi cinci
patruzeci şi şase
patruzeci şi şapte
patruzeci şi opt
patruzeci şi nouă
cincizeci
cincizeci şi unu
cincizeci şi doi
cincizeci şi trei
cincizeci şi patru
cincizeci şi cinci
cincizeci şi şase
cincizeci şi şapte
cincizeci şi opt
cincizeci şi nouă
şaizeci
şaizeci şi unu
şaizeci şi doi
şaizeci şi trei
şaizeci şi patru
şaizeci şi cinci
şaizeci şi şase
şaizeci şi şapte
şaizeci şi opt
şaizeci şi nouă
şaptezeci
şaptezeci-una
şaptezeci-două
şaptezeci-trei
şaptezeci-patru
şaptezeci-cinci
şaptezeci-şase
şaptezeci-şapte
şaptezeci-opt
şaptezeci-nouă
optzeci
optzeci şi unu
optzeci şi doi
optzeci şi trei
optzeci şi patru
optzeci şi cinci
optzeci şi şase
optzeci şi şapte
optzeci şi opt
optzeci şi nouă
nouăzeci
nouăzeci şi unu
nouăzeci şi doi
nouăzeci şi trei
nouăzeci şi patru
nouăzeci şi cinci
nouăzeci şi şase
nouăzeci şi şapte
nouăzeci şi opt
nouăzeci şi nouă
o sută
o sută unu
două sute
o mie
zece mii
o sută de mii
un miliard
शून्य
एक
दो
तीन
चार
पांच
छे
सात
आठ
नव
दस
ग्यारा
बाराह
तेरा
चौदा
पंधरा
सोला
सत्रा
अठारा
उन्नीस
बीस
इक्कीस
बाईस
तेईस
चौबीस
पच्चीस
छब्बीस
सत्तीईस
अठ्ठाईस
उनतीस
तीस
इकतीस
बत्तीस
तैंतीस
चौंतीस
पैंतीस
छत्तीस
सैंतीस
अड़तीस
उनतालीस
चालीस
इकतालीस
बयालीस
तैंतालीस
चौवालीस
पैंतालीस
छियालीस
सैंतालीस
अड़तालीस
उनचास
पचास
इक्यावन
बावन
त्रेपन
चौवन
पचपन
छप्पन
सत्तावन
अट्ठावन
उनसठ
साठ
इकसठ
बासठ
तिरेसठ
चौंसठ
पैंसठ
छियासठ
सड़सठ
अड़सठ
उनहत्तर
सत्तर
इकहत्तर
बहत्तर
तिहत्तर
चौहत्तर
पचहत्तर
छिहत्तर
सतहत्तर
अठहत्तर
उनासी
अस्सी
इक्यासी
बयासी
तिरासी
चौरासी
पचासी
छियासी
सत्तासी
अट्ठासी
नवासी
नब्बे
इक्यानबे
बानबे
तिरानबे
चौरानबे
पंचानबे
छियानबे
सत्तानबे
अट्ठानबे
निन्यानबे
सौ
एक सौ एक
दो सौ
हज़ार
दस हजार
लाख
अरब