संख्या
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1,000
 
10,000
 
100,000
 
 
1,000,000
 
 
1,000,000,000
 
1,000,000,000,000
zero
jeden
dva
tri
štyri
päť
šesť
sedem
osem
deväť
desať
jedenásť
dvanásť
trinásť
štrnásť
pätnásť
šestnásť
sedemnásť
osemnásť
devätnásť
dvadsať
dvadsať jeden
dvadsať dva
dvadsať tri
dvadsať štyri
dvadsať päť
dvadsať šesť
dvadsať sedem
dvadsať osem
dvadsať deväť
tridsať
tridsať jeden
tridsať dva
tridsať tri
tridsať štyri
tridsať päť
tridsať šesť
tridsať sedem
tridsať osem
tridsať deväť
štyridsať
štyridsať jeden
štyridsať dva
štyridsať tri
štyridsať štyri
štyridsať päť
štyridsať šesť
štyridsať sedem
štyridsať osem
štyridsať deväť
päťdesiat
päťdesiat jeden
päťdesiat dva
päťdesiat tri
päťdesiat štyri
päťdesiat päť
päťdesiat šesť
päťdesiat sedem
päťdesiat osem
päťdesiat deväť
šesťdesiat
šesťdesiat jeden
šesťdesiat dva
šesťdesiat tri
šesťdesiat štyri
šesťdesiat päť
šesťdesiat šesť
šesťdesiat sedem
šesťdesiat osem
šesťdesiat deväť
sedemdesiat
sedemdesiat jeden
sedemdesiat dva
sedemdesiat tri
sedemdesiat štyri
sedemdesiat päť
sedemdesiat šesť
sedemdesiat sedem
sedemdesiat osem
sedemdesiat deväť
osemdesiat
osemdesiat jeden
osemdesiat dva
osemdesiat tri
osemdesiat štyri
osemdesiat päť
osemdesiat šesť
osemdesiat sedem
osemdesiat osem
osemdesiat deväť
deväťdesiat
deväťdesiat jeden
deväťdesiat dva
deväťdesiat tri
deväťdesiat štyri
deväťdesiat päť
deväťdesiat šesť
deväťdesiat sedem
deväťdesiat osem
deväťdesiat deväť
jedna sto, jedna hondert
jedna sto jeden, jedna hondert jeden, sto jeden, hondert jeden
dvesto, dvehonderter
jedna tišíc
desať tišíc
sto tišíc, hondert tišíctisíc
miliarda
शून्य
एक
दो
तीन
चार
पांच
छे
सात
आठ
नव
दस
ग्यारा
बाराह
तेरा
चौदा
पंधरा
सोला
सत्रा
अठारा
उन्नीस
बीस
इक्कीस
बाईस
तेईस
चौबीस
पच्चीस
छब्बीस
सत्तीईस
अठ्ठाईस
उनतीस
तीस
इकतीस
बत्तीस
तैंतीस
चौंतीस
पैंतीस
छत्तीस
सैंतीस
अड़तीस
उनतालीस
चालीस
इकतालीस
बयालीस
तैंतालीस
चौवालीस
पैंतालीस
छियालीस
सैंतालीस
अड़तालीस
उनचास
पचास
इक्यावन
बावन
त्रेपन
चौवन
पचपन
छप्पन
सत्तावन
अट्ठावन
उनसठ
साठ
इकसठ
बासठ
तिरेसठ
चौंसठ
पैंसठ
छियासठ
सड़सठ
अड़सठ
उनहत्तर
सत्तर
इकहत्तर
बहत्तर
तिहत्तर
चौहत्तर
पचहत्तर
छिहत्तर
सतहत्तर
अठहत्तर
उनासी
अस्सी
इक्यासी
बयासी
तिरासी
चौरासी
पचासी
छियासी
सत्तासी
अट्ठासी
नवासी
नब्बे
इक्यानबे
बानबे
तिरानबे
चौरानबे
पंचानबे
छियानबे
सत्तानबे
अट्ठानबे
निन्यानबे
सौ
एक सौ एक
दो सौ
हज़ार
दस हजार
लाख
अरब