I rettili & gli anfibi
(สัตว์เลื้อยคลาน)
คางคก
กบ
ลูกอ๊อด
เต่า
เปลือกหอย
จิ้งจก ตุ๊กแก ตะกวด
จิ้งจกแซละแมนเดอร์
งู
งูเห่า
เขี้ยว
ตัวอีกัวน่า
กิ้งก่า
จระเข้ (ขนาดเล็ก)
จระเข้ (ขนาดใหญ่)
ไดโนเสาร์
ร้องอย่างกบหรืออีกา
il rospo
la rana
il girino
la tartaruga
il carapace
la lucertola
la salamandra
il serpente
il cobra
il dente
l'iguana
il cameleonte
l'alligatore
il coccodrillo
i dinosauri
il gracidare