die Meerestiere
der Fisch
die Fische (Plural)
die Flosse
die Flossen (Plural)
die Garnele
die Garnelen (Plural)
die Krabbe, der Krebs
die Krabben, die Krebse (Plural)
der Hummer
die Hummer (Plural)
die Zange
die Zangen (Plural)
der Aal
die Aale (Plural)
die Qualle
die Quallen (Plural)
der Pelikan
die Pelikane (Plural)
die Möwe
die Möwen (Plural)
der Hai
die Haie (Plural)
die Kieme
die Kiemen (Plural)
die Koralle
die Korallen (Plural)
der Seehund
die Seehunde (Plural)
das Walross
die Walrosse (Plural)
der Wal
die Wale (Plural)
der Delfin
die Delfine (Plural)
das Seepferdchen
die Seepferdchen (Plural)
die Auster
die Austern (Plural)
die Perle
die Perlen (Plural)
die Muschel
die Muscheln (Plural)
der Tintenfisch
die Tintenfische (Plural)
die Krake
die Kraken (Plural)
der Fangarm
die Fangarme (Plural)
das Aquarium
die Aquarien (Plural)
die Schuppe
die Schuppen (Plural)
die Seeanemone
die Seeanemonen (Plural)
der Seestern
die Seesterne (Plural)
die Venusmuschel
die Venusmuscheln (Plural)
der Schwertwal, der Orca
die Schwertwale, die Orcas (Plural)
die Schwimmflosse
die Schwimmflossen (Plural)
die Haiflosse
die Haifischflossen (Plural)
ปลา
ครีบปลา
กุ้ง
ปู
กุ้งมังกร
ก้าม (ปู)
ปลาไหล
แมงกระพรุน
นกกระทุง
นกนางนวล
ปลาฉลาม
เหงือกปลา
ประการัง
แมวน้ำ
สิงโตทะเล
ปลาวาฬ
ปลาโลมา
horse  ม้าน้ำ
หอยนางรม
หอยมุก
เปลือกหอย
ปลาหมึก
ปลาหมึกยักษ์
หนวดปลาหมึก
ตู้ปลา, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
ตาชั่ง, ขนาด
anemone  ดอกไม้ทะเล
ปลาดาว 
หอย
whale  ปลาวาฬเพชรฆาต
ตีนกบ
หูฉลาม