دايره لغات زبان انگلیسی
null
نمایش هجی
Music
music score
note
chord
treble clef
bass clef
music stand
band
drummer
lead guitarist
base guitarist
singer
orchestre
conductor
baton
نُت های موسیقی
نُت
تار
سُل
فا
میز نُت موسیقی
گروه
طبل‌ زن
ستار زن
گیتار زن
خواننده
نوازنده
رهبر
چوب