Exercicis auditius The 5 senses
Touch Tacte (m), Tocar (m)
to touch tocar
to feel sentir
rough aspre, aspra (f)
smooth suau, suava (f)

My skin feels rough.
La meva pell està seca

numb entumit, entumida (f)
sensitive sensible
to tingle formiguejar

My foot is asleep. I can't feel a thing.
El meu peu està adormit. No puc sentir res.

My hands are tingling.
Les mans em formiguegen.

Sight Vista (f)
to stare mirar
to glance llançar una mirada
to squint mirar amb ulls mig clucats
to blink parpellejar
to wink fer l'ullet

It's not polite to stare.
No és de bona educació quedar-se mirant.

Roger glanced at the mysterious woman.
En Roger va llançar una mirada a la dona misteriosa.

blind cec (m), cega (f)
color blind daltònic, daltònica (f)
eyesight vista (f)
vision visió
far-sighted hipermetrop
short-sighted curt de vista, llosc(o), miop

We were blinded by the intense light.
La llum intensa ens va enlluernar.

My vision is 20/20.
La meva visió és de 20/20

About 8 percent of males are color blind.
Aproximadament 8% dels homes són daltònics.

She has really poor eye-sight. Without her glasses she can't see a thing .
Ella té molt mala vista. No hi veu res sense les ulleres.

visible visible
invisible invisible
bright brillant, lluent
dim tènue
light lleuger-a
dark fosc-a

The search party squinted in the bright sun.
El grup de recerca va aclucar els ulls amb el sol brillant.

Hearing Oïda (f)
deaf sord, sorda (f)
deafness sordesa, sordera (f)
hard of hearing dur d'orella, dura d'orella (f)
hearing-impaired amb discapacitat auditiva, hipoacúsic

Grandpa is a little hard of hearing.
El iaio és una mica dur d'orella.

His hearing is very acute
Ell té una oïda molt fina

Expressions

I'm all ears. What did you want to tell me?
Estic amb un pam d'orelles. Què volies contar-me?

silent mut, muda (f)
silence silenci (m)
quiet silenciós, silenciosa (f)
loud fort, forta (f)
soft suau
deafening ensordidor, ensordidora (f) - eixordador, eixordadora (momentarily deafen)
audible audible, oïble

She can't bear silence.
Ella no suporta el silenci.

Speak softly. We're in a library.
Parleu més fluix. Som a una biblioteca.

The sound of the explosion was deafening.
El so de l'esclat fou eixordador.

The radio was barely audible.
La ràdio gairebé no podia sentir-se.

He's out of earshot. He won't be able to hear you.
és massa lluny. No et podrà sentir.

Smell Olfacte (m)
odor olor (f)
scent aroma
smell olor (f)
stink pudor (f)
stench fetor (f)
fragrance fragància (f)
BO (body odor) olor corporal (f)
to smell olorar
to stink fer pudor, pudir

That smells wonderful.
Això fa olor de roses.

That smells bad.
Això fa pudor.

By itself, "smell" is negative.

You smell.
Olora-ho tu.

What's that smell?
De què fa olor?

That stinks.
No val res.

His socks are stinky.
Els mitjons li fan pudor.

The stench of the sewer drifted over to our table.
La fetidesa del clavegueram s'estén per la nostra taula.

People can usually identify the scent of their spouse.
La gent de costum pot reconèixer el flaire de llur dona.

Taste Gust

See: Food : Taste


null