Οι Αριθμοί
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
 
 
200
 
 
 
 
1,000
 
10,000
 
100,000
 
 
1,000,000
 
 
1,000,000,000
 
1,000,000,000,000
zero
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
twenty-one
twenty-two
twenty-three
twenty-four
twenty-five
twenty-six
twenty-seven
twenty-eight
twenty-nine
thirty
thirty-one
thirty-two
thirty-three
thirty-four
thirty-five
thirty-six
thirty-seven
thirty-eight
thirty-nine
forty
forty-one
forty-two
forty-three
forty-four
forty-five
forty-six
forty-seven
forty-eight
forty-nine
fifty
fifty-one
fifty-two
fifty-three
fifty-four
fifty-five
fifty-six
fifty-seven
fifty-eight
fifty-nine
sixty
sixty-one
sixty-two
sixty-three
sixty-four
sixty-five
sixty-six
sixty-seven
sixty-eight
sixty-nine
seventy
seventy-one
seventy-two
seventy-three
seventy-four
seventy-five
seventy-six
seventy-seven
seventy-eight
seventy-nine
eighty
eighty-one
eighty-two
eighty-three
eighty-four
eighty-five
eighty-six
eighty-seven
eighty-eight
eighty-nine
ninety
ninety-one
ninety-two
ninety-three
ninety-four
ninety-five
ninety-six
ninety-seven
ninety-eight
ninety-nine
one hundred
one hundred and one
one hundred and two
two hundred
one thousand
ten thousand
one hundred thousand
one million
one billion
one trillion
μηδέν
ένα
δύο
τρία
τέσσερα
πέντε
έξι
επτά / εφτά
οκτώ / οχτώ
εννέα / εννιά
δέκα
έντεκα
δώδεκα
δεκατρία
δεκατέσσερα
δεκαπέντε
δεκαέξι
δεκαεπτά
δεκαοκτώ
δεκαεννέα
είκοσι
είκοσι ένα
είκοσι δύο
είκοσι τρία
είκοσι τέσσερα
είκοσι πέντε
είκοσι έξι
είκοσι επτά
είκοσι οκτώ
είκοσι εννιά
τριάντα
τριάντα ένα
τριάντα δύο
τριάντα τρία
τριάντα τέσσερα
τριάντα πέντε
τριάντα έξι
τριάντα επτά
τριάντα οκτώ
τριάντα εννιά
σαράντα
σαράντα ένα
σαράντα δύο
σαράντα τρία
σαράντα τέσσερα
σαράντα πέντε
σαράντα έξι
σαράντα επτά
σαράντα οκτώ
σαράντα εννιά
πενήντα
πενήντα ένα
πενήντα δύο
πενήντα τρία
πενήντα τέσσερα
πενήντα πέντε
πενήντα έξι
πενήντα επτά
πενήντα οκτώ
πενήντα εννιά
εξήντα
εξήντα ένα
εξήντα δύο
εξήντα τρία
εξήντα τέσσερα
εξήντα πέντε
εξήντα έξι
εξήντα επτά
εξήντα οκτώ
εξήντα εννιά
εβδομήντα
εβδομήντα ένα
εβδομήντα δύο
εβδομήντα τρία
εβδομήντα τέσσερα
εβδομήντα πέντε
εβδομήντα έξι
εβδομήντα επτά
εβδομήντα οκτώ
εβδομήντα εννιά
ογδόντα
ογδόντα ένα
ογδόντα δύο
ογδόντα τρία
ογδόντα τέσσερα
ογδόντα πέντε
ογδόντα έξι
ογδόντα επτά
ογδόντα οκτώ
ογδόντα εννιά
ενενήντα
ενενήντα ένα
ενενήντα δύο
ενενήντα τρία
ενενήντα τέσσερα
ενενήντα πέντε
ενενήντα έξι
ενενήντα επτά
ενενήντα οκτώ
ενενήντα εννιά
εκατό
εκατόν ένα
εκατόν δύο
διακόσια
χίλια
δέκα χιλιάδες
εκατό χιλιάδες
ένα εκατομμύριο
ένα δισεκατομμύριο
ένα τρισεκατομμύριο