The 5 Senses
5 smyslů
Touch Dotek
to touch dotýkat se
to feel cítit
rough hrubý
smooth hladký

My skin feels rough.
Moje kůže je hrubá.

numb ztuhlý
sensitive citlivý
to tingle brnět

My foot is asleep. I can't feel a thing.
Mám přesezenou nohu. Nic necítím.

My hands are tingling.
Brní mě ruce.

Sight Zrak
to stare zírat, civět
to glance podívat se
to squint mžourat
to blink mrkat
to wink mrknout

It's not polite to stare.
Civět není zdvořilé.

Roger glanced at the mysterious woman.
Roger civěl na tu záhadnou ženu.

blind slepý
color blind barvoslepý
eyesight zrak
vision zrak, vidina
far-sighted dalekozraký
short-sighted krátkozraký

We were blinded by the intense light.
Byli jsme oslepeni ostrým světlem.

My vision is 20/20.
Můj zrak je 20/20.

About 8 percent of males are color blind.
Asi 8 procent mužů je barvoslepých.

She has really poor eye-sight. Without her glasses she can't see a thing .
Má opravdu špatný zrak. Bez brýlí nic nevidí.

visible viditelný
invisible neviditelný
bright jasný
dim tlumený
light světlý, světlo
dark tmavý

The search party squinted in the bright sun.
Pátrací skupina v jasném slunci mžourala.

Hearing Sluch
deaf hluchý
deafness hluchota
hard of hearing nedoslýchavý
hearing-impaired sluchově postižený

Grandpa is a little hard of hearing.
Dědeček je trochu nedoslýchavý.

His hearing is very acute
Jeho sluch je velmi ostrý

Expressions

I'm all ears. What did you want to tell me?
Jsem jedno velké ucho. Co jsi mi chtěl říct?

silent tichý
silence ticho
quiet tichý, klidný
loud hlasitý
soft měkký
deafening ohlušující
audible slyšitelný

She can't bear silence.
Nesnese ticho.

Speak softly. We're in a library.
Mluv potichu. Jsme v knihovně.

The sound of the explosion was deafening.
Zvuk exploze byl ohlušující.

The radio was barely audible.
Rádio bylo sotva slyšitelné.

He's out of earshot. He won't be able to hear you.
Je mimo doslech. Neuslyší vás.

Smell Čich
odor odér, zápach
scent vůně
smell zapáchat
stink smrad
stench puch
fragrance vůně
BO (body odor) TZ (tělesný pach)
to smell cítit
to stink smrdět

That smells wonderful.
Voní to nádherně.

That smells bad.
To páchne.

You smell.
Ty páchneš.

What's that smell?
Co to je za zápach?

That stinks.
To smrdí.

His socks are stinky.
Jeho ponožky jsou smradlavé.

The stench of the sewer drifted over to our table.
Puch z kanalizace se táhl přes náš stůl.

People can usually identify the scent of their spouse.
Lidé obvykle dokážou identifikovat vůni svého partnera.

Taste Chuť

Food : Taste (Stravování a chuť)