Injuries
here
wound wond
injury kwetsuur
cut snee
scratch schram
scab korstje
bruise kneuzen
scar litteken
blister blaar
pus etter
injure kwetsen
to heal genezen

The body can normally heal itself.
Het lichaam kan zichzelf genezen.

Don't worry. It's only a scratch.
Geen zorgen. Het is maar een schram.

dressing bandage
gauze verbandgaas
bandage verband
to bandage verbinden

The nurse bandaged the wound.
De verpleegster verbond de wond.

swollen gezwollen
inflammation ontsteking
bump bult
to swell zwellen
to inflame ontsteken
to irritate irriteren

The chemical irritated my skin.
De chemische stof irriteerde mijn huid.

fracture breuk
sprain verstuiking
dislocation ontwrichting
fracture a bone een bot breken
break a bone

Jake broke his arm playing football.
Jake heeft zijn arm gebroken bij het voetballen

How did you twist your ankle?
Hoe heb je je enkel verstuikt?

After dislocating his shoulder, he managed to pop it back in.
Nadat hij zijn schouder had ontwricht, heeft hij die er weer ingeduwd.

handicapped gehandicapt, invalide
cripple kreupel maken
artificial limb prothese
prosthesis
to limp manken
clumsy onhandig
graceful elegant
to trip struikelen
to stumble tuimelen

She tripped on her untied shoelaces.
Ze viel over haar losse schoenveters.

Chad stubbed his toe on the toilet.
Chad heeft zijn teen tegen het toilet gestoten.

He stumbled over a log and fell face down in the mud.
Hij tuimelde over een boomstam en viel met z'n gezicht in de modder.

Expressions

While exploring the woods he stumbled upon a cave.
Toen hij het woud verkende, is hij op een grot gestoten.