LanguageGuide.orgدايره لغات زبان روسی
دنیای واژگان روسی را در یک راهنمای یکپارچه صدا کاوش کنید. نشانگر موس را روی یک شی، کلمه یا عبارت قرار دهید تا با صدای بلند تلفظ آن را بشنوید. با انجام چالش ها و تمرین ها تسلط خود را بر واژگان ثابت کنید
Письмо (نوشتن)
Тело (بدن)
Еда (مواد غذایی)

کمک های مالی | تماس با ما | | Attributions