حيوانات المزرعة
(Les animaux de la ferme)
le taureau
la queue
la patte
le sabot
la corne
l'ébrouement (m.)
la narine
la vache
le pis
le meuglement
le veau
la bouse de vache
le troupeau
le bœuf
l'âne (m.)
le braiement
la chèvre
le chevreau
les poulets (m.), la volaille
le coq
le cocorico
la poule
le gloussement
le poussin
le cochon
le groin
le grognement
la truie
le porcelet
le cri
le mouton
la laine
le troupeau de moutons
l'agneau (m.)
le berger
le baton de berger
le cheval
le hennissement
???
l'étalon (m.)
la jument
le poulain
le fer à cheval
la selle
l'étrier (m.)
ثور
(plural) ثيران
ذيل
(plural) ذيول
ساق
(plural) سيقان
حافر
(plural)حوافر
قرن
(plural) قرون
شخير
فتحة الأنف
بقرة
(plural)أبقار
ضرع
(plural) أضرع
خوار
عجل
(plural) عجول
روث
قطيع
(plural) قطعان
ثور
(plural) ثيران
حمار
(plural)حمير
نهيق
معزة
جدي
دواجن
ديك
(plural) ديكة, ديوك
صياح الديك
دجاجة
(plural) دجاجات
قرقرة الدجاج
كتكوت , صوص
(plural) كتاكيت , صيصان
خنزير
(plural) خنازير
أنف
(plural) أنوف
صوت الخنزير
خنزيرة
صغير الخنزير
(plural) خنوص
صرخة
خروف
(plural) خرفان , خواريف
صوف
قطيع غنم
حمل
(plural) حملان
راعي
(plural) رعيان
عصا الراعي
حصان
(plural) أحصنة
صهيل
شخير
فحل الخيل
(plural) فحول الخيل
فرس
(plural) أفراس
مهر
حذوة الحصان
سرج
(plural) سروج
ركاب السرج