Từ vựng Tiếng Đức
die Vögel

chim bồ câu
chim bồ câu
chim đại bàng
mỏ
cánh
lông vũ
móng, vuốt
tổ
trứng
cú vọ
chim ưng
kền kền
vịt
quàng quạc
ngỗng
chim sẻ
kêu chiêm chiếp
con quạ
gà tây
công đực
chim ruồi
con công
con vẹt
đà điểu Châu Phi
chim cánh cụt
chim gõ kiến
con cò
con sếu
chim hồng hạc
con diệc
thiên nga
lồng chim
chim ưng
die Taube
die Tauben (plural)
die Taube
die Tauben (plural)
der Adler
die Adler (plural)
der Schnabel
die Schnäbel (plural)
der Flügel
die Flügel (plural)
die Feder
die Federn (plural)
die Kralle
die Krallen (plural)
das Nest
die Nester (plural)
das Ei
die Eier (plural)
die Eule
die Eulen (plural)
der Falke
die Falken (plural)
der Geier
die Geier (plural)
die Ente
die Enten (plural)
quaken
die Gans
die Gänse (plural)
der Spatz
die Spatzen (plural)
zwitschern
die Krähe
die Krähen (plural)
der Truthahn
die Truthähne (plural)
die Wachtel
die Wachteln (plural)
der Kolibri
die Kolibris (plural)
der Pfau
die Pfauen (plural)
der Papagei
die Papageien (plural)
der Strauß
die Strauße (plural)
der Pinguin
die Pinguine (plural)
der Specht
die Spechte (plural)
der Storch
die Störche (plural)
der Kranich
die Kräne (plural)
der Flamingo
die Flamingos (plural)
der Reiher
die Reiher (plural)
der Schwan
die Schwäne (plural)
der Vogelkäfig
die Vogelkäfige (plural)
der Habicht
die Habichte