Từ vựng Tiếng Đức
die Phantasie
das Monster
die Monster (plural)
der Geist
die Geister (plural)
die Hexe
die Hexen (plural)
gackern (verb)
der Hexenkessel
die Hexenkessel (plural)
das Hexengebräu
die Hexengebräue (plural)
der Zauberer
die Zauberer (plural)
der Zauberstab
die Zauberstäbe (plural)
der Riese
die Riesen (plural)
der Zwerg
die Zwerge (plural)
die Fee
die Feen (plural)
die Meerjungfrau
die Meerjungfrauen (plural)
der Flaschengeist
die Flaschengeister (plural)
die Elfe
die Elfen (plural)
der Werwolf
die Werwölfe (plural)
stöhnen (verb)
die Mumie
die Mumien (plural)
der Drache
die Drachen (plural)
der Zaubertrank
die Zaubertränke (plural)
der Zombie
die Zombies (plural)
quái vật
ma
phù thủy
lải nhải
nồi to
phù thủy 'pha
wizard
đũa
khổng lồ
lùn
cổ tích
người cá
thần
yêu tinh
ma chó sói
kêu van
xác ướp
rồng