Página inicial > Inglés > Guía de Inglés
Get flash to see this player

.把右边的句子翻成英文。注意动词不定式“to be”的缩写,把鼠标放到星号上来听正 确的翻译。

  You're weak.  你是虚弱的。
  He's strong.  他是强大的。
  I'm happy.  我是快乐的。
  They're rich.  他们是富有的。
  She's poor.  她是贫穷的。
  We're sad.  我们是悲伤的。
  It's small.  它是小的。