Body - Supplement
leonardo body
limbs chân tay
trunk thân cây
lap lòng
fist nắm tay

Papa, can I sit on your lap?
Papa, tôi có thể ngồi trên đùi của bạn?

big toe Ngón chân cái
little toe Ngón chân út

left-handed thuận tay trái
right-handed thuận tay phải

groin Háng
breast Ng?c (vú)
womb D? con, t? cung
menstruation kinh nguyệt