The Body II - Continued
organ C? quan (b? ph?n)
tissue
cell tế bào

muscle B?p th?t, c?
joint chung
fat chất béo
flesh thịt
cartilage sụn
gland tuyến
brain
nerve thần kinh
spinal cord tủy sống
mind tâm
Expressions

You're always on my mind.
Bạn luôn trong tâm trí của tôi.

paralysis tê liệt
to paralyze làm tê liệt

The spinal cord injury paralyzed him from the waist down.
Các tổn thương tủy sống bị tê liệt từ thắt lưng trở xuống.

heart
spleen lá lách
blood pressure huyết áp
pulse xung
heart rate nhịp tim
heartbeat nhịp tim
to bleed
chảy máu

I'm bleeding!
Tôi đang chảy máu!

have high blood pressure
có huyết áp cao

The nurse took his pulse and blood pressure.
Các y tá đã xung và huyết áp..

breathing H?i th? (S? hô h?p)
breath Th? (H?i th?)
bronchial tubes ống phế quản
to breathe in thở
to inhale
to breathe out thở ra
to exhale

Everyone breathe deeply. Breathe in.. Now breathe out..
Tất cả mọi người hít thở sâu. Hít vào. Bây giờ thở ra ..

out of breath
hết hơi

hold your breath
giữ hơi thở của bạn

mucous nhầy
phlegm
đàm <br>
booger booger

clear the throat
rõ ràng cổ họng

voice giọng nói
vocal cords thanh nhạc dây
hoarse giọng khan
laryngitis hầu đầu viêm

He has a deep voice
/
He has a low voice.

She has a high-pitched voice.
Cô có một giọng nói the thé.

She has laryngitis. She strained her voice singing high Cs.
Cô có viêm thanh quản. Cô căng thẳng giọng hát cao Cs.

I lost my voice.

Expressions

She has a frog in her throat.

bladder bàng quang
urine nước tiểu
to urinate đi tiểu
to pee đi tiểu

Dentistry Nha khoa
molar mol
braces niềng răng

have a cavity filled
có một khoang chứa đầy

grind your teeth
nghiến răng của bạn

extract a tooth
trích xuất một chiếc răng