The City - Continued
downtown trung tâm thành phố
suburbs vùng ngoại ô
countryside nông thôn
urban đô thị
rural nông thôn

neighborhood khu phố
neighbor hàng xóm

corner góc
block khối

Let's go to the bakery on the corner.
Chúng ta hãy đi đến tiệm bánh ở góc phố.

It's just around the corner.
Nó chỉ là quanh góc.

I saw the mysterious woman out of the corner of my eye.
Tôi thấy người phụ nữ bí ẩn ra khỏi khóe mắt của tôi.

The restaurant is three blocks that way.
Nhà hàng là ba khối theo cách đó.

library thư viện
museum bảo tàng

I checked out the complete works of Shakespeare at the library for some light weekend reading.
Tôi đã kiểm tra các công trình đầy đủ của Shakespeare ở thư viện cho một số đọc cuối tuần ánh sáng.

mayor thị trưởng
city hall thị xã
post office bưu điện
town square thị trấn vuông
park công viên

Meet me at the town square at 5 o'clock.
Gặp tôi ở quảng trường thị trấn vào lúc 5 giờ.

stairwell cầu thang
banister lan can

If you go up the stairs and turn right, you'll find the restroom.
Nếu bạn đi lên cầu thang và rẽ phải, bạn sẽ tìm thấy nhà vệ sinh.